Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności      

Działoszyn, dn. 22.04.2016 r.

Zgodnie z normą § 105 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, Zarząd informuje, że w związku ze zgłoszonymi projektami uchwał przez co najmniej 10 członków Spółdzielni, do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 29 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w § 11 ust 2, przez wprowadzenie zapisu o następującej treści: ”W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji Problemowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni. Zainteresowani członkowie Spółdzielni mogą się przysłuchiwać bez głosu doradczego”:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w w/w sprawie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” do obligatoryjnego informowania członków Spółdzielni i mieszkańców o ważnych sprawach przez umieszczenie na stronie internetowej i telewizji kablowej:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w w/w sprawie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia monitoringu na terenie osiedla:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w w/w sprawie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podania do wiadomości mieszkańcom osiedla, ile GJ ciepła było wykorzystane w sezonie grzewczym:
- dyskusja;
- podjęcie uchwał w/w sprawie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie plombowania głównego urządzenia pomiarowego ciepła, które znajduje się w kotłowni Spółdzielni, przez Państwowy – Okręgowy Urząd Miar:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w/w sprawie.Zgodnie z § 105 ust. 8 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą”, wywiesza uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali mają członkowie Spółdzielni.

Dodano 22.04.2016      

SM/XXIV/194/2016

Działoszyn, dn. 14.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nad Wartą” w Działoszynie informuje:
1. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35/IV/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie zmniejszenia stawki na fundusz remontowy:
- zmniejsza się stawkę opłaty na fundusz remontowy z kwoty 1,00 zł/m2 na kwotę 0,50 zł/m2.
2. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/IV/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie podwyższenia stawki opłaty eksploatacyjnej:
- podwyższa się stawkę opłaty eksploatacyjnej z kwoty 1,51 zł/m2 na kwotę 2,01 zł/m2.
Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na wysokość dotychczasowego czynszu.
Uchwały wchodzą w życie z dniem 01.08.2016 r.

Przypominamy o terminowych wpłatach.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 14.04.2016      

SM/XXIV/182/2016

Działoszyn, dn. 07.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zawiadamia, że w dniu 29.04.2016 r. (piątek) o godz. 1630 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, zwołane zgodnie z § 112 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Zebrania:
a) Przewodniczący obrad;
b) Sekretarz;
c) Asesor.
3. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybory Komisji:
a) Mandatowo- skrutacyjnej;
b) Uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2015 r.
7. Rozpatrzenie odwołania do Walnego Zgromadzenia:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie do § 7 dodatkowego zapisu o następującej treści: „W skład Rady Nadzorczej nie mogą również wchodzić osoby niewywiązujące się z obowiązków statutowych”.
-dyskusja.
9. Zatwierdzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie za rok 2015:
- dyskusja;
- podjęcie uchwał w w/w sprawach;
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie za rok 2015:
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w w/w sprawie.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” za rok 2015 i wnioski w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie za rok 2015:
- dyskusja;
- podjęcie uchwał w w/w sprawach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do składu Rady Nadzorczej:
- zgłaszanie kandydatów;
- przeprowadzenie tajnego głosowania;
- ogłoszenie wyników.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości: - dyskusja.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie obrad.


INFORMACJA

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni, dział księgowości w dniach 14.04.2016 r. do 28.04.2016 r. w godz. 800 – 1300. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami. Zgodnie z § 113 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni, przy czym wnioskodawca dołącza listę osób popierających projekt uchwały, zawierającą imię i nazwisko osoby popierającej projekt uchwały oraz jej adres i nr członkowski. Ponadto Członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wniesione przez Członka Spółdzielni projekty uchwał czy poprawki będą nieformalne, Zarząd może takie projekty lub poprawki odrzucić.

Dodano 07.04.2016      

SM/XXIV/139/2016

Działoszyn, dn. 14.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nad Wartą” w Działoszynie informuje:
1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Działoszynie Nr XIX/133/16 z dnia 10.02.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ustala się następującą zmianę:
- podwyższa się stawkę opłaty za gromadzenie odpadów w sposób selektywny z kwoty 7,50 zł miesięcznie na kwotę 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
Powyższa stawka obowiązywać będzie od dnia 01.04.2016 r.
Przypominamy o terminowych wpłatach.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 14.03.2016      

SM/XXIV/95/2016

Działoszyn, dn. 22.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie informujemy, że na terenie osiedla zabronione jest sadzenie wszelkiego gatunku drzew, bez wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem i uzyskania pozwolenia.

W przypadku nasadzenia drzew bez wymaganego pozwolenia, będą one natychmiastowo usuwane.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 22.02.2016      

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zmiany stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązująych od 01.01.2016 r.

Dodano 07.12.2015      

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie przeprowadzenia indywidualnych rozliczeń z tytułu dostaw ciepła.

Dodano 05.11.2015      

Zarząd Spółdzielni informuje, że w zakładce Pliki do pobrania zamieszczono treść uchwalonego przez Radę Nadrzoczą w dniu 28.09.2015 r. Uchwałą nr 23/IX/2015 "Regulaminu rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na ogrzewanie budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 12.10.2015      

SM/XXIII/352/2015

Działoszyn, dn. 17.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie dysponuje pawilonem usługowym do wynajęcia. Więcej szczegółów dostępnych TUTAJZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 17.08.2015

Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299

a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Bolesława Chrobrego 18",
b) Wartośc zadania: 329 965,36 zł,
c) Dofinansowanie w formie pożyczki na sfinansowanie zadania w wysokości 300.000,00 zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewntrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Starzyńskiego 16",
b) Wartośc zadania: 329 965,35 zł,
c) Dofinansowanie w formie pożyczki na sfinansowanie zadania w wysokości 300.000,00 zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewntrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl


Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© Design by Szablony.Maniak.Pl.